Dữ liệu rain không tồn tại hoặc đăng được cập nhật